0
0 Items Selected

No products in the cart.

Select Page

 

Privaatsuspoliitika ja küpsised

 Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Tiigitehnika OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –  1 aasta

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@tiigitehnika.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.tiigitehnika.ee kaudu.

 

WooCommerce küpsiste poliitika

Küpsised on väikesed tekstifailidesse salvestatud andmed, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse, kui veebilehed on veebilehitsejas laaditud.

Neid kasutatakse laialdaselt teie ja teie eelistuste “meelespidamiseks”, kas ühe külastuse puhul “seansiküpsise” või mitme korduva külastuse puhul “püsiküpsise” abil. Need tagavad külastajatele järjepideva ja tõhusa kasutuskogemuse ning täidavad olulisi funktsioone, näiteks võimaldavad kasutajatel registreeruda ja jääda sisselogituks.

Küpsised võivad olla seatud saidi poolt, mida te külastate, mida nimetatakse “esimese osapoole küpsisteks”, või kolmandate osapoolte poolt, näiteks nende poolt, kes pakuvad sisu või pakuvad reklaami- või analüüsiteenuseid veebisaidil, mida nimetatakse “kolmanda osapoole küpsisteks”.

Nii veebisaidid kui ka HTML-meilid võivad sisaldada ka muid jälgimistehnoloogiaid, nagu veebimajakad või pikslid. Need on tavaliselt väikesed läbipaistvad kujutised, mis annavad meile statistilisi andmeid sarnastel eesmärkidel nagu küpsised. Neid kasutatakse sageli koos küpsistega, kuigi neid ei salvestata teie arvutisse samal viisil. Kui te keelate küpsiste kasutamise, võivad veebimajakad endiselt laadida, kuid nende funktsionaalsus on piiratud.

WooCommerce kasutab küpsiseid mitmel viisil.

Küpsised sõltuvad konkreetsetest funktsioonidest, mis on poes lubatud. Küpsised on aktiivsed, kui kasutaja suhtleb mõne sellise funktsiooniga või võimaldab poe armatuurlaual (/wp-admin) administreerimisfunktsioonide teostamist.

Üksikasjad on esitatud alljärgnevates tabelites, kus on loetletud erinevad küpsised, mis on määratud WooCommerce’i pluginaga kaupluste kasutajate jaoks.

 

E-poe esiosa:

KÜPSISE NIMI KESTVUS OTSTARVE
woocommerce_cart_hash sessioon Aitab WooCommerce-il aru saada ostukorvi sisu muutumisest/info muutumisest.
woocommerce_items_in_cart sessioon Aitab WooCommerce-il aru saada ostukorvi sisu muutumisest/info muutumisest.
wp_woocommerce_session_ 2 päeva Sisaldab unikaalset koodi mis genereeritakse igale kliendile, et platvorm oskaks seostada klienti ja ostukorvi sisu andmebaasis.
woocommerce_recently_viewed sessioon Veab hiljuti vaadatud “recently viewed” toodetete vidinat.
store_notice[notice id] sessioon

Aitab külastajatel eirata Store Notice  funktsiooni

 

Google Analytics

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad, mida kasutatakse analüüsiks, aitavad koguda andmeid, mis võimaldavad teenustel mõista, kuidas te konkreetse teenusega suhtlete. Need teadmised võimaldavad teenustel parandada sisu ja luua paremaid funktsioone, mis parandavad teie kasutuskogemust.

Mõned küpsised ja sarnased tehnoloogiad aitavad saitidel ja rakendustel mõista, kuidas nende külastajad nende teenuseid kasutavad. Näiteks Google Analytics kasutab küpsiseid, et koguda teavet Google Analyticsi teenust kasutavate ettevõtete nimel ja edastada neile veebilehe kasutusstatistikat, ilma et üksikuid külastajaid oleks võimalik isiklikult tuvastada. Google Analyticsi kasutatav peamine küpsis “_ga” võimaldab teenusel eristada üht külastajat teisest ja kestab 2 aastat. Kõik veebilehed, mis kasutavad Google Analytics’i, sealhulgas Google’i teenused, kasutavad küpsist “_ga”. Iga “_ga” küpsis on unikaalne konkreetse objekti jaoks, nii et seda ei saa kasutada konkreetse kasutaja või brauseri jälgimiseks mittetäielikel veebisaitidel.

Google’i teenused kasutavad Google Search’i puhul ka “NID” ja “_Secure-ENID” küpsiseid ning YouTube’i puhul “VISITOR_INFO1_LIVE” ja “__Secure-YEC” küpsiseid analüüsiks. Google’i mobiilirakendused võivad analüüsiks kasutada ka unikaalseid tunnuseid, näiteks “Google’i kasutajatunnust”.